ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Zapraszamy do zapoznania z tymczasową zmianą organizacji ruchu podczas festiwalu obowiązującą od 01 – 03 lipca 2022 roku

Z góry przepraszamy za wszelkie utrudnienia i polecamy bezpieczne parkingi przy Mrówce, Lidlu i Biedronce (więcej o parkingach tutaj)

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZY POD NAZWĄ 41. MF Pyrzyckie Spotkania z Folklorem

 

Rozdział l

na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 , z 2018 r. poz. 138 , 310)  zwanej dalej „Ustawą”

Zakres obowiązywania

§1

1. Regulamin dotyczy 41 MF. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem” organizowanych                   w oparciu o przepisy Ustawy, przeprowadzanymi przez osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną zwanych dalej „Organizatorem”; w Pyrzycach na terenie wyznaczonym pomiędzy place Wolności, a ul. Kilińskiego,                   ul. Poznańską oraz ul. Dąbrowskiego.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na 41. MF Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

a)  wstęp na 41. MF. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem uczestnika imprezy;

b)  obowiązki uczestnika imprezy;

c)  zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować;

d)  prawa uczestnika imprezy;

e)  zasady udostępniania i przetwarzania danych osobowych;

f)   zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

3.  Postanowienia regulaminu są zobowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

Rozdział II

Wstęp i uczestnictwo w Imprezie

§2

1. Pozwolenie wejścia na teren 41. Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii Organizatora, realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika d/s bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych, odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora imprezy masowej, umieszczone w widocznym miejscu.            W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.

2. Na teren 41. Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem może wejść oraz następnie przebywać na jego terenie wyłącznie osoba, która:

a)   jest trzeźwa;

b)   nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;

c)   nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu imprezy;

d)   posiada odpowiednie dokumenty wymienione w ust.3;

e)   nie posiada prawomocnych zakazów uczestnictwa w imprezach masowych

      organizowanych,

f)   znajduje się na liście autoryzowanej przez organizatora gości,

g)  ukończyła 13 rok życia, bądź będzie przebywała na imprezie masowej pod opieką

      opiekuna prawnego.

h) stosuje się do wszelkich zaleceń sanepidu, Organizatora oraz służb informacyjnych i porządkowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

3. Wejście i przebywanie na terenie imprezy 41. Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem jest bezpłatne – niebiletowane i organizator umożliwia przebywanie na terenie imprezy:

w dniu 1 (piątek) lipca 2022 r.  w godz. 20.00 – 24.30.

w dniu 3 (sobota) lipca 2022 r. w godz. 20.00 – 24.30 .

Rozdział III

Obowiązki uczestnika Imprezy

§3

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

 1. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument tożsamości,
 2. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminu obiektu i imprezy masowej,
 3. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 4. stosuje się do wszelkich zaleceń sanepidu, Organizatora oraz służb informacyjnych                  i porządkowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

2. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy zobowiązani są, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust.1, zajmować miejsca wskazane przez funkcjonariuszy.

Rozdział IV

Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

§4

1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania na terenie imprezy:

 1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
 2. materiałów wybuchowych,
 3. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 4. różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów                     i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk, itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego                   z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli, itp.,
 5. wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kół świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych,
 6. urządzeń laserowych,
 7. butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych,
 8. przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby,           a w konsekwencji uniemożliwienie lub utrudnienie jej identyfikacji,
 9. wszelkich instrumentów do wytwarzania hałasu,
 10. środków i napojów alkoholowych, odurzających, substancji psychotropowych                   i innych działających podobnie.

2. Zabrania się na imprezie:

 1. używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny osoby,                   a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
 2. używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
 3. nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
 4. rzucania przedmiotami,
 5. spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
 6. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu,
 7. wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych, itp.,
 8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 9. zaśmiecania terenu imprezy,
 10. niszczenia infrastruktury terenu imprezy,
 11. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,
 12. używania instrumentów do wytwarzania hałasu.

3. Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora: wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt, niezwiązanych z przebiegiem i porządkiem organizowanej imprezy.

4. Odmawia się wstępu na teren imprezy i przebywania na nim osobom, które:
a) nie posiadają ważnego dokumentu tożsamości,

b) nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgodnie z Ustawą, tj. w zakresie:
– legitymowania w celu ustalenia tożsamości,

– przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie,

c) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu i imprezy masowej,

d) są pod widocznym działaniem:

– alkoholu,

– środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,

e) nie ukończyły 13 roku życia i przebywają na terenie imprezy bez opiekuna prawnego,

f) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu lub porządku imprezy,

g) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie,

h) posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami organizatorów imprezy, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, eksponują flagi, transparenty itp. niezgodnie z właściwymi przepisami Organizatora w tym zakresie,

i) są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym zakazu wstępu na imprezę masową, zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku                                z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982r.                                   o postępowaniu w sprawach nieletnich,

j) są objęte zakazem wstępu na imprezy masowe lub zakazem zagranicznym,

k) znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję na podstawie art.37 pkt.2 ustawy.

5.Zabrania się wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: sceny, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle                           i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, dachy, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy

§5

1. Uczestnik imprezy ma prawo:

a) przebywać na terenie imprezy w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia terenu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy,

b) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz określonych niniejszym regulaminem,

c) do informacji o:

– umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,

– udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,

d) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgody z zaleceniami,

e) korzystać z pomocy medycznej,

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:

a) zgłoszenia przedstawicielom Organizatora, np. kierownikowi d/s bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,

b) składania skarg,

Rozdział VI

Dane osobowe

§6

1. Poprzez uczestnictwo w imprezie uczestnik udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy.

2. Wejście na teren Obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku                w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego                       w przekazach medialnych na całym świecie.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§7

1. Uczestnik imprezy, który znajduje się na części terenu przeznaczonego dla grupy uczestników, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część terenu imprezy, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa – usunięty z terenu imprezy.

2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.

3.Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów imprezy.

§8

1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę.

2. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu bądź regulaminu terenu imprezy może zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw. zakaz wstępu na imprezy masowe,                o którym mowa w ustawie.

§9

1. Przebieg imprezy nie będzie podlegał rejestracji przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz.

 §10

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.

    ORGANIZATOR IMPREZY